INTRASTAT

Posiadając długoletnie doświadczenie w obsłudze handlu zagranicznego podmiotów krajowych, zapewniamy naszym klientom solidną i rzetelną obsługę w sporządzaniu deklaracji INTRASTAT.

INTRASTAT to System Statystyki Obrotów Towarowych pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Konsekwencją wprowadzenia w Polsce (od dnia 1 maja 2004r.) systemu INTRASTAT jest nałożenie na podmioty prowadzące obrót towarowy z pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązku przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach, tj. o dokonanym przywozie towarów z terytorium UE na terytorium Polski – nabycie wewnątrzwspólnotowe i wywozie towarów z terytorium Polski na terytorium Wspólnoty – dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Deklaracje INTRASTAT są składane w cyklach miesięcznych. Jest to zbiorcza, miesięczna informacja o dokonanych przywozach i wywozach towarów.

Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT ciąży na przedsiębiorcach, którzy osiągnęli obrót przekraczający wartość ustalonych tzw. progów statystycznych.

ATP GLOBAL