Krajowy Rejestr Elektroniczny PTD

Krajowy Rejestr Elektroniczny PTD

Ustawa ma na celu utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, którego powstania wymagają przepisy prawa Unii Europejskiej, a także zmianę obowiązujących obecnie przepisów określających warunki, które przedsiębiorca i zarządzający transportem muszą spełniać, aby zapewnić zgodność z wymogiem dobrej reputacji, którą muszą cieszyć się przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Rejestr zawierać będzie ewidencje:

1) przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

2) poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21.11.2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, ze zm., dalej: rozporządzenie nr 1071/2009);

3) osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1071/2009.

Ważne

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W drodze wyjątku:

– przepisy związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego wejdą w życie z dniem 30.11.2017 r.,

– przepis przejściowy określający, że zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.