ATP-Global

Warunki Spedycyjne

Tylko czyste i przejrzyste przepisy pozwalają na długą , uczciwą i dobrą współpracę .

Atp Global

 

Polska Izba Spedycji i Logistyki

 Zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegające na świadczeniu międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych związanych z obsługą obrotu towarowego. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§1

1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) mają zastosowanie w stosunkach pomiędzy spedytorem, a jego zleceniodawcą.

§ 2

1. Spedytorem w rozumieniu niniejszych warunków jest ten, kto zawodowo, za wynagrodzeniem, we własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy podejmuje si wysłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z obsługą ładunku i jego przewozem.

2. Spedytor może występować również w imieniu zleceniodawcy.

§ 3

1. Spedytor jest obowiązany wykonywać swoje czynności z należytą starannością, zgodnie z interesem zleceniodawcy.

§ 4

1. Spedytor ma prawo powierzyć wykonanie poszczególnych czynności zawodowo trudniącym się takimi czynnościami osobom trzecim, wybranym przez siebie z zachowaniem należytej staranności w ich wyborze.

2. Spedytor może sam dokonał przewozu. W tym przypadku ma jednoczenie prawa i obowiązki przewoźnika.

3. Spedytor może wykonywał czynności agenta celnego o ile posiada stosowne uprawnienia.

§ 5

1. Postanowienia niniejszych warunków nie mają zastosowania do spedycji pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, kosztowności i innych przedmiotów szczególnie cennych.

§ 6

1. Umowę spedycji uważa si za zawartą w chwili otrzymania przez spedytora zlecenia, chyba że spedytor bez zwłoki zawiadomi dającego zlecenie o odmowie jego przyjęcia.

2. Zlecenie przekazane faksem, teleksem, telefonicznie lub ustnie wymaga niezwłocznego potwierdzenia pisemnego.

§.7

1. Zlecenie powinno określać zakres zlecanej usługi, rodzaj i właściwości przesyłki, znaki i numery poszczególnych sztuk, ich liczb, ciężar, wymiary, kubatur, wszelkie inne dane oraz dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia.

§ 8

1. Zleceniodawca ma obowiązek zapewnienia aby zlecenie było prawidłowe i kompletne.

2. Zleceniodawcę obciążają następstwa wobec spedytora i osób trzecich z powodu niedokładnych, niekompletnych i nieprawidłowych danych również co do reprezentacji osób udzielających zlecenie oraz zawartych w dokumentach, korespondencji lub podanych na przesyłce (np. jej wagi, wymiarów i właściwości) a także wadliwego opakowania przesyłki itp. nawet wtedy, gdy niedokładność, niekompletność, względnie nieprawidłowość powstały bez jego winy.

3. Zleceniodawcę obciążają następstwa niewykonania lub nienależytego wykonania instrukcji i zaleceń spedytora.

§ 9

1. Spedytor ma prawo sprawdzenia prawdziwości podpisów i uprawnień osób podpisanych na zleceniach, zawiadomieniach, przelewach, przekazach lub innych dokumentach.

§ 10

1. Spedytor nie jest odpowiedzialny za następstwa błędów i nieporozumień wynikłych w związku z otrzymaniem zlecenia ustnie lub telefonicznie.

2. Spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki dodatkowych poleceń i wskazówek udzielanych przez zleceniodawcę bezpośrednio osobom nieupoważnionym do działania w imieniu spedytora.

§ 11

1. Przy spedycji towarów niebezpiecznych zleceniodawca powinien we właściwym czasie zawiadomić spedytora o ich zamierzonej wysyłce podając właściwości ładunku, stopień i rodzaj jego niebezpieczeństwa oraz klasyfikację według obowiązujących przepisów, dla danego rodzaju transportu.

§ 12

1. W razie wypowiedzenia zlecenia bez winy spedytora, spedytorowi należy się stosowne wynagrodzenie za wykonane już czynności oraz zwrot poniesionych wydatków i/lub szkód.

§ 13

1. Spedytor wysyła pod adresem zleceniodawcy, lub wskazanych przez niego osób, wymagane przez zleceniodawcę zawiadomienie o nadejściu lub nadaniu przesyłki w taki sposób, aby adresat otrzymał to zawiadomienie w odpowiednim czasie

2. Spedytor informuje o zmianach rozkładów jazdy środków transportowych, przewidzianych w zleceniu.

3. W razie braku odmiennego zlecenia spedytor zawiadamia i udziela informacji według uznania telefonicznie, faksem, telegraficznie, dalekopisem lub listownie.

§ 14

1. Na żądanie zleceniodawcy spedytor udziela mu innych informacji i ewentualnych porad dotyczących realizacji zlecenia.

§ 15

1. Spedytor sporządza dokumenty wymagane w transporcie oraz podejmuje wobec osób trzecich kroki niezbędne dla terminowego uzyskania takich dokumentów.

§ 16

1. Spedytor udziela zleceniodawcy lub osobom przez niego wskazanym instrukcji wysyłkowych, potrzebnych do prawidłowego wykonania czynności związanych z przewozem ładunków.

§ 17

1. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesyłce, spedytor zabezpiecza ładunek i powiadamia o tym zleceniodawcę. Jednoczenie w takich przypadkach spedytor zabezpiecza prawa zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich.

§ 18

1. Poświadczenie odbioru przesyłki wydane przez spedytora stwarza domniemanie przyjęcia przez spedytora ładunku w takim stanie, jak to uwidoczniono w poświadczeniu.

§ 19

1. Spedytor ma obowiązek wysyłania dokumentów i zawiadomień za potwierdzeniem. Uzyskanie potwierdzenia nadania zwalnia spedytora od odpowiedzialności za niedoręczenie lub opóźnienie doręczenia dokumentów.

2. Bez pisemnego polecenia spedytor nie ma obowiązku ubezpieczenia wysłanych dokumentów.

§ 20

1. W wypadku braku szczegółowych wskazówek ze strony zleceniodawcy lub trudności w ich uzyskaniu, spedytor zabezpiecza interesy zleceniodawcy na jego koszt, działając według własnego uznania w sposób najkorzystniejszy dla zleceniodawcy w wyborze drogi, środków, warunków i sposobów przewozu oraz składowania i załadowania przesyłek o czym w miar możliwości, powinien uprzedził zleceniodawcę.

§ 21

1. Spedytor ubezpiecza przesyłkę wówczas, gdy przyjął takie zlecenie określone w formie określonej w § 6.

§ 22

1. Spedytor składając powierzone mu przesyłki w swoich lub osób trzecich składach, zobowiązany jest zawiadomić o tym zleceniodawcę podając nazw składu oraz warunki składowania.

§ 23

1. Przeszkody niezależne od spedytora lub innej osoby działającej na jego zlecenie (zarządzenia władz, wypadki żywiołowe, strajki itp.) uniemożliwiające wykonanie w całoci lub części obowiązków spedytora, zwalniają go na czas trwania tych przeszkód od odpowiedzialności za terminowe wykonanie zlecenia.

2. O powstaniu tych przeszkód spedytor winien bez zwłoki zawiadomić zleceniodawcę. Gdy trwanie tych przeszkód przedłuża się nadmiernie, spedytor moąe odstąpić od umowy, nawet gdy jest ona już częściowo wykonana. Jednakże przed odstąpieniem od umowy spedytor obowiązany jest zabezpieczyć przesyłkę i interes zleceniodawcy w porozumieniu z nim.

3. W razie odstąpienia spedytora od umowy, z przyczyn wyżej podanych, należy mu się zwrot wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zlecenia oraz stosowna część wynagrodzenia za dokonane czynności.

§ 24

1. Spedytor może uzależnił wykonanie zlecenia od wpłacenia zaliczki na poczet wydatków związanych z jego wykonaniem (np. frachty, opłaty portowe, celne itp.). Spedytor może również uzależnił dalsze wykonanie zlecenia od natychmiastowego zwrotu dokonanych już wydatków.

§ 25

1. W razie braku odmiennej umowy, należności spedytora płatne są w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia zleceniodawcy rachunku.

§ 26

1. Zajęcie, przepadek (konfiskata) lub inne akty władz dotyczące przesyłki nie mają wpływu na roszczenia spedytora wobec zleceniodawcy, o ile nie były następstwem zaniedbania ze strony spedytora.

§ 27

1. Spedytorowi należy się wynagrodzenie od zleceniodawcy zgodnie z zawartą umową.

2. Za usługi przewidziane wcześniejszą umową należy si spedytorowi stosowne wynagrodzenie, a ponadto zwrot poniesionych wydatków.

3. 3. Do otrzymania od przewoźnika prowizji lub podobnego wynagrodzenia za powierzone przesyłki do przewozu w transporcie morskim, lotniczym, lądowym i śródlądowym, jest uprawniony wyłącznie spedytor, który zawiera stosowną umowę w tym zakresie.

§ 28

1. Udzielenie spedytorowi zlecenia na rachunek osoby trzeciej nie zwalnia zleceniodawcy od obowiązku zapłaty należności związanej z wykonaniem zlecenia.

§ 29

1. Spedytor ma obowiązek sprawdzenia, czy należności za czynności związane z wykonaniem zlecenia obliczone są prawidłowo.

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, spedytor zobowiązany jest złożyć bez zwłoki reklamacji. Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić spedytorowi jego wydatki związane z reklamacją.

§ 30

1. Postanowienia §29 nie mają zastosowania do retaksacji kolejowych listów przewozowych. Retaksację taką wykonuje spedytor na żądanie zleceniodawcy za osobnym wynagrodzeniem.

§ 31

1. Uprawnionym do wnoszenia reklamacji do spedytora z tytułu zleconych usług spedycyjnych jest zleceniodawca.

§ 32

1. Reklamacje z tytułu uszkodzeń lub braków w przesyłce powinny być udokumentowane.

§ 33

1. Spedytor udziela odpowiedzi na reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 34

1. Dla zabezpieczenia roszczeń o przewoźne oraz roszczeń o prowizję, zwrot wydatków i innych należności wynikłych ze zleceń spedycyjnych, jak również dla zabezpieczenia takich roszczeń przysługujących poprzednim spedytorom i przewoźnikom, przysługuje spedytorowi ustawowe prawo zastawu na przesyłce, dopóki przesyłka znajduje się u niego lub osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów.

§ 35

1. Spedytor ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy spedycji, chyba że udowodni, iż nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołożenia należytej staranności.

§ 36

1. Spedytor ponosi odpowiedzialność za przewoźników, składowników, przeładowców, dalszych spedytorów i inne osoby, którymi posługuje si przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

§ 37

1. Spedytor zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności mających na celu umożliwienie zleceniodawcy dochodzenie roszczeń od osób biorących udział w wykonaniu zlecenia, chociaż za ich działanie lub zaniechanie działań nie ponosi odpowiedzialności.

2. W razie przyjęcia odrębnego zlecenia spedytor dochodzi tych roszczeń na ryzyko i koszt zleceniodawcy.

§ 38

1. Zakres odpowiedzialności spedytora w przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź opóźnienia dostawy w czasie gdy pozostawała ona w jego władaniu nie może przekroczyć zwykłej wartości przesyłki. Jeżeli termin dostawy nie był zastrzeżony w zleceniu, spedytor nie odpowiada za opóźnienie dostawy.

§ 39

1. Roszczenie z umowy spedycji przedawnia si z upływem roku. Przedawnienie zaczyna biec – w przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub braków w przesyłce – od dnia jej dostarczenia – w przypadku całkowitej utraty przesyłki lub dostarczenia jej z opóźnieniem – od dnia w którym przesyłka mogła być dostarczona; we wszystkich innych przypadkach od dnia wykonania zlecenia.

§ 40

1. W przypadku braku odmiennej umowy stron, spory wynikajce z umów spedycji, do których mają zastosowanie niniejsze warunki spedycyjne, podlegają rozstrzygnięciu:

  •  w przypadku gdy obie strony umowy posiadaj siedzib (miejsce zamieszkania) w Polsce, przez właściwe polskie sądy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ogólnymi przepisami,
  •  w przypadku gdy jedna ze stron umowy posiada siedzib (miejsce zamieszkania) za granicą, każda ze stron tej umowy może wytoczyć spór przeciwko drugiej stronie wedle swego wyboru bądź przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie bądź przed Sądem Państwowym, w którego okręgu strona pozwana ma siedzib (miejsce zamieszkania) .

§ 41

1. W razie braku odmiennego porozumienia stron właściwe jest prawo polskie.