Zlecenie Online

Home / Zlecenie Online

ZLECENIE TRANSPORTOWE


ZLECENIODAWCA


ATP- Global
ul.Spółdzielcza 2A  42-300 Myszków
Nip: 577-142-72-42 Regon: 243515121
tel.  34 310 18 39 / +48 697 69 82 92


ATP-Global / Osoba kontaktowaData zlecenia :
Warunki finansowe

PRZEWOŹNIK

Dane firmy
NIP
Nr. tel / Osoba kontaktowa
Kierowca
Pojazd
Miejsce załadunku
Miejsce rozładunku
Ładunek
Uwagi zleceniodawcy
1.Treść Zlecenia Transportowego jest poufna. Złamanie zasady poufności i wszelkie działania mogące naruszać interes Zleceniodawcy są podstawą do zerwania zamówienia oraz dochodzenia szkód na drodze sądowej.
2. Fracht - stawka all in - w walucie obcej przeliczany jest na złote według kursu średniego tej waluty, ogłoszonego przez NBP na dzień załadunku w Tabeli A kursów średnich walut obcych NBP.
3. Dokumenty wraz z fakturą w formie elektronicznej .pdf należy przesłać w ciągu 5 dni od wykonania usługi na email:[ faktury@atp-global.com ].
4. Oryginały dokumentów należy dostarczyć listownie w przeciągu 14 dni na adres [ ATP-Global ul.Spółdzielcza 2A 42-300 Myszków ] lub inny jeśli został wskazany przez Zleceniodawcę .
5. Termin płatności liczony jest od dnia otrzymania oryginalnej faktury VAT, potwierdzonej oryginalnym podpisem, ostemplowanym i wypełnionym zgodnie ze stosownymi, powszechnie obowiązującymi przepisami oraz listem przewozowym.
6. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń i zakłóceń w realizacji zlecenia należy, pod sankcją kary, bezzwłocznie powiadomić zleceniodawcę telefonicznie.
7. Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody wynikające z niewykonania, bądź nienależytego wykonania usługi transportowej, w szczególności szkody w towarze.
8. Wszystkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą w sądzie właściwym dla zleceniodawcy.

ATP GLOBAL

ArabicChinese (Simplified)EnglishPolishRussianTurkish